ИМПРЕСУМ

Порталот www.mnet.mk е во сопственост на М Нет-ХД ДОО Штип, со седиште на ул. „Коле Неделковски“ 19, Штип.

Тел: 078/ 319-868
e-mail: [email protected]

ИЗДАВАЧ
М Нет-ХД ДОО – Штип

УПРАВИТЕЛ
д-р Благој Серсемов

ГЛАВЕН И ОДГОВОРЕН УРЕДНИК
д-р Благој Серсемов

ДЕСК
Славица Величковска
Драги Герасимов – Пушка
Надица Стојковска

КАМЕРА И МОНТАЖА
Трајче Андонов
Горан Христовски