ИМПРЕСУМ

Порталот www.mnet.mk е во сопственост на ДПТУ М Нет-ХД ДОО Штип, со седиште на ул. „Коле Неделковски“ 19, Штип.

Тел: 078/ 319-868
e-mail: [email protected]

ИЗДАВАЧ
М Нет-ХД ДОО – Штип

УПРАВИТЕЛ
д-р Благој Серсемов

ГЛАВЕН И ОДГОВОРЕН УРЕДНИК
д-р Благој Серсемов

ДЕСК
Драги Герасимов – Пушка
Надица Стојковска
Лаура Стојанова
Благојчо Костадинов

ДОПИСНИШТВО
Сунчица Маринкова Сосиева
Валери Спасевски

ТЕХНИЧКА ЕКИПА
Трајче Андонов
Горан Христовски
Дарко Донев
Дарко Лазев
Игор Зиврев